Могат ли да бъдат добавени нови потребителски бланки на електронни документи?

Системата архивБОКС е базирана върху специализирана програмна среда ACCREDO ARES (виж още) за изграждане на приложения за онлайн работа с електронни документи в Интернет. Тя осигурява подходящи инструменти за създаване на различни бланки и тяхната последваща обработка, според желанието и нуждите на потребителя. Така приложението ПАСОСС-Архивиране притежава удобството в него, при нужда, към основните първични счетоводни документи фактура, дебитно/кредитно известие, да бъдат добавени нови форми, включително уникални за всеки клиент. Те се добавят в секция Бланки на Главно меню. Такива бланки са, например,  Приемо-предавателен протокол и Сметка.

Главно меню, бланки - електронни документи

Работата с допълнително добавените бланките е аналогична на работата с електронни фактури. В генерирането им се включват същите атрибути: дата, номер, контрагенти, стоки или услуги и количества и стойност; подреждат се в отделни списъци със собствена номерация, които притежават обичайните инструменти за ограничаване на период, търсене, сортиране, филтриране. Генерираните документи се обработват със същите или с  аналогични функции: редакция, печат, изпращане по e-mail, записване/попълване от шаблон.

Възможността за добавяне в архивБОКС на потребителски бланки на електронни документи е инструмент за пълна автоматизация на документооборота в даден бизнес процес. Освен, че всяка бланка може да има уникална форма, нейното генериране може да бъде автоматизирано изцяло или частично, като данните се извличат от други (един или повече) вече генерирани документи. Подобна схема с няколко последователно свързани документа е реализирана в ПАСОСС-Електронен ваучер, където от създаден туристически ваучер се генерират автоматично договор за туристическа услуга, протокол за самолетни билети и фактура (вкл. двуезична).

Допълнителни форми и бланки в приложението ПАСОСС-Архивиране могат да бъдат добавяни по желание на потребителя винаги, когато неговата работа изисква това, за да бъде лесна и ефективна.