Действия върху избрана приходна фактура

В ежедневните рутинни действия по издаване на приходни фактури могат да бъдат систематизирани няколко групи сходни (близки) операции, чиято частична или пълна автоматизация спестява време и подобрява ефективността на работата. Това са процедури за лесно и бързо създаване на нов електронен документ, което не започва от попълване на празна бланка, а се ползват в максимална степен вече въведени и записани в базата данни  За удобство, в системата са разработени следните оптимизирани действия върху създадена електронна приходна фактура:

Периодична фактура – фактуриране на постоянни плащания (наем, абонамент, такса и други) с периодичен характер (седмично, месечно, тримесечно и т.н.);

Кредитно известие – кредитна корекция на издадена приходна фактура;

Дебитно известие – дебитна корекция на издадена приходна фактура;

Анулиране – обявяване на нищожност на издадена фактура, като документът остава в базата данни;

Запис като шаблон – фактура, която с незначителни корекции (например на сумата; или на получателя) може да се преработи лесно и бързо в съвсем различен по същество електронен документ; използването на шаблони става в Нова фактура > Попълване от шаблон;

Протокол за самолетен билет – функцията е достъпна е за потребителите на ПАСОСС – Туристически ваучер;

Копирай като нова – копира съдържанието в нова форма, която е достъпна за бърза и лесна редакция; действието е сходно с това на Запис като шаблонПериодична фактура), но е предназначено за инцидентни случаи, които не оправдават ангажирането на значителни  ресурси и приложението на тези две функции.

Изберете действие върху издадена електронна приходна фактура

Всички тези функции са достъпни в режим Редакция > Изберете действие.