Как се попълват Дневници по ДДС?

Дневник на продажбите (приходни фактури)

Въвеждат се в системата приходните фактури и други документи, които трябва да бъдат включени в Дневник на продажбите. Процедурата се автоматизира с функцията Импорт (платена функция), като издадените Приходни фактури се записват автоматично в Дневник на продажбите.

За ръчно въвеждане на записите изберете от Главно меню > ДДС > Продажби:

Дневник Продажби ДДС

С бутон Нова продажба се отваря екран, на който се въвеждат необходимите данни за продажбата от приходна фактура или друг документ:

Дневник Продажби - Нова продажба
Въвеждат се задължителните атрибути: период – месеца в който ще се предаде фактурата, описание, документ вид, номер и дата, тип на сделката, стойност, ДДС, обща стойност.

С бутон Запис цялата информация отива като ред в таблицата Продажби.

От бутон Нов запис се създава нов ред в Продажби. Бутонът Списък препраща към общ хронологичен опис на вече въведени документи в Продажбиза преглед и работа по него – филтриране, изтриване, редактиране.

Дневник на покупките (разходни фактури)

Въвеждат се в системата разходните фактури и други документи, които трябва да бъдат включени в Дневник на покупките. Процедурата се автоматизира с функцията Импорт (платена функция), като архивираните Разходни фактури  се записват автоматично в Дневник на покупките.

За ръчно въвеждане на записите изберете от Главно меню > ДДС > Покупки:

Дневник по ДДС Покупки

С бутон Нова покупка се отваря екран, на който се въвеждат необходимите данни за покупката от разходната фактура или друг документ:
Дневник по ДДС - нова покупка

Въвеждат се: период – месеца на дневника, в който да влезе документа; описание на сделката; документ вид, номер и дата; контрагент; тип сделка; стойност, сума на ДДС и обща стойност.

С бутон Запис цялата информация отива като ред в таблицата Покупки.

От бутон Нов запис се създава нов ред в Покупки. Бутонът Списък препраща към общ хронологичен опис на вече въведени документи в Покупкиза преглед и работа по него – филтриране, изтриване, редактиране.

Следва създаване на файлове по ДДС за НАП.