Справки и файлове по ДДС за НАП

Безплатни функции, абонамент FREE

След като е приключено въвеждането, ръчно или автоматично (импорт), за съответния месец на всички приходните фактури в секция ДДС Продажби и на всички разходните фактури в секция ДДС Покупки, могат да бъдат генерирани справките и файловете по ДДС за подаване в НАП. Тази функция е част от безплатния модул ДДС и за ползването й е нужна единствено безплатна регистрация в архивБОКС.

Безплатен модул ДДС, архивБОКС, безплатна регистрация

Диалогът за генериране справки и файлове по ДДС за НАП е достъпен от Главно меню > ДДС > Дискета. Това наименование е наследено, поради придобитата популярност от времето, когато отчетността по ДДС в НАП изискваше „предаване на дискета„.

Справки по ДДС и файлове за НАП безплатно

Задайте Период – месецът, за който се изготвят отчетните документи по ДДС. Според изискването на ЗДДС, приходните фактури задължително се включват във файловете за месеца на издаването им, а разходните фактури може да са за период от текущия месец до 11 месеца назад.

Въведете, ако е нужно,  стойностите в секция Допълнителни данни за DEKLAR.TXT и СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ. Обърнете внимание полето Клетка 40 от декларацията. Стойността на клетка 40 Общо данъчен кредит се изчислява автоматично, според нормативно дефинираната формула, в зависимост от стойностите в клетки 41, 42, 33 и 43. Когато желаете в нея да бъде записана друга стойност, въведете я в това поле.

Изберете Декларатор > Тип Представляващ или Пълномощник и въведете неговите Име и ЕГН. Попълването на тези данни е задължително!

Когато всички данни са попълнени коректно, в секция Свали се създават и могат да бъдат изтеглени и запазени на цифров носител (диск, флаш-памет, дискета) необходимите 4  файла за представяне в НАП:

  • DEKLAR.TXT – Справка-декларация по ДДС;
  • PRODAGBI.TXT – Дневник на продажбите;
  • POKUPKI.TXT – Дневник на продажбите;
  • VIES.TXT – VIES Декларация.

Всеки файл може да бъде генерирани неограничен брой пъти, когато това се налага поради корекция на данните или други обстоятелства. Предоставянето в НАП може да стане както по електронна поща, така и на цифров носител.

В секцията Разпечатай се отпечатват на хартия по обичайния начин  СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ и VIES-ДЕКЛАРАЦИЯ.

Създаването на справки и файлове по ДДС за НАП е част от безплатната функционалност на ПАСОСС-Архивиране, която е достъпна при условията на абонаментен план FREE, който автоматично получава всеки новорегистриран потребител на архивБОКС.