Импорт на разходни фактури в модул ДДС

Импорт на  Разходни фактури е удобна и полезна функция от модул ДДС, която автоматично прехвърля архивираните сканирани разходни документи в  Дневник на покупките, като замества ръчното въвеждане и с това облекчава работата на потребителя  и подобрява ефективността на системата при генериране на отчетите по ДДС и файлове за НАП.

Изберете Главно меню > ДДС > Импорт

import-razhodni-fakturi

 

Задайте Период месец, за който се подготвят отчетите по ДДС.

Изберете Тип фактури – разходни.

Според изискването на закона, в Дневник на покупките могат да се включат разходни фактури както от текущия месец, така и от предходните 11 месеца. След натискане на бутон Приложи филтър, на екрана в таблица се извежда хронологичен списък само на архивираните Разходни фактури, които по Дата на данъчно събитие се включват в определения от закона 12-месечен период към зададения текущ месец и още не са записани като Покупки за целите на ДДС. От него с маркиране за импорт могат да бъдат избрани една, няколко или всички. Избраните документи се прехвърлят в Покупки с бутона Импорт в Дневник по ДДС. Процедурата може да се прилага многократно, без опасност от дублиране на записи в Дневник на покупките.

Внимание, важно за ПАСОСС

Когато се налага един документ да бъде прехвърлен повторно поради редакция (промяна) след последния направен вече Импорт, той предварителното трябва да бъде изтрит от Покупки, за да позволи системата неговото импортиране отново.

Модул ДДС е безплатен за ползване, но функцията Импорт е включена в абонаментния план на потребителя.