Безплатен модул ДДС?

Интернет базиран безплатен модул за генериране на
дневници по ДДС, справка-декларация по ЗДДС и VIES декларация

Безплатен модул ДДС, архивБОКСЗа потребители, които желаят самостоятелно, лесно и бързо да сами създадат дневници по ДДС, справка-декларация по ЗДДС и VIES декларация, платформата архивБокс предлага безплатен модул ДДС. Той осигурява удобна възможност за въвеждане на необходимата информация от приходни и разходни фактури и други документи, след което генерира задължителните файлове за предаване в НАП на цифров носител или изпращане по електронен път: DEKLAR.TXT (справка-декларация); PRODAGBI.TXT (дневник на продажбите); POKUPKI.TXT (дневник на покупките); VIES.TXT (VIES-декларация).

Модул ДДС е включен безплатно в абонаментен план FREE и е достъпен от Главно меню > ДДС.

Безплатен модул ДДС в Архивбокс,

 Основни функции на модул ДДС :

Основни функции на безплатния модул ДДС в Архивбокс,

 

Продажби – въвеждат се последователно приходните фактури и други документи, които трябва да бъдат записани в Дневник на продажбите, като реквизитите на всеки документ са на отделен ред. Тази функция е автоматизирана за потребителите на e-fakturirane.com и издадените документи в ПАСОСС е-Фактуриране автоматично се прехвърлят в модул ДДС  (функцията Импорт, описана по-долу);

Покупки – въвеждат се последователно разходните фактури и други документи, които трябва да бъдат записан в Дневника на покупките, като на един ред са подредени реквизитите на един документ.

Дискета – създават се файловете: DEKLAR.TXT, PRODAGBI.TXT, POKUPKI.TXT и VIES.TXT за предаване в НАП.

Импорт – тази функция реализира пряко интегрираният режим на работа на е-Фактуриране и архивБОКС, като прехвърля автоматично данните за издадените електронни документи от Приходни фактури в Продажби. Заедно с това документите от Разходни фактури, сканирани или получени директно като електронни документи във формат PDF, се прехвърлят в Покупки.

Експорт – осигурява генериране на файлове с данни във формат MS Excel (XLS) и/или XML, за определен период  (месец) и/или определен тип (покупки/продажби). Прехвърлената информация в MS Excel може да се ползва за справка или за допълнителна обработка с инструментите на електронната таблица. XML-файловете са удобни за обмен на данни с други програми и платформи, например, посредством Генератор на счетоводни статии (научи повече)записаните в модул ДДС документи могат да бъдат осчетоводени автоматично в ПАСОСС-Счетоводстово.


Внимание, важно за ПАСОСС
ВАЖНО!

Необходимо и достатъчно условие за пълноценна работа с безплатен модул ДДС, е безплатна регистрация в архивБОКС.