Импорт на приходни фактури в модул ДДС

Импорт на  Приходни фактури е удобна и полезна функция от модул ДДС, която автоматично прехвърля издадените електронни документи от Продажби в  Дневник на продажбите, като замества ръчното въвеждане и с това облекчава работата на потребителя и подобрява ефективността на системата при генериране на отчетите по ДДС и файлове за НАП.

Изберете Главно меню > ДДС > Импорт

Импорт на приходни фактури в дневник на продажбите

Задайте Период – месеца, за който се подготвят отчетите по ДДС. Според изискването на закона, приходните фактури се включват в Дневник на продажбите без отлагане.

Изберете Тип фактури – приходни.

След натискане на бутон Приложи филтър, на екрана в таблица се извежда хронологичен списък само на издадените Приходни фактури, които по Дата на данъчно събитие се включват в зададения период и още не са записани като Продажби за целите на ДДС. От него с маркиране за импорт могат да бъдат избрани една, няколко или всички. Избраните документи се прехвърлят в Продажби с бутона Импорт в Дневник по ДДС. Процедурата може да се прилага многократно, без опасност от дублиране на записи в Дневник на продажбите.

Внимание, важно за ПАСОСС

Когато се налага един документ да бъде прехвърлен повторно поради редакция (промяна) след последния направен вече Импорт, той предварителното трябва да бъде изтрит от Продажби, за да позволи системата неговото импортиране отново.

Модул ДДС е безплатен за ползване, но функцията Импорт е включена в абонаментния план на потребителя за ПАСОСС-Електронно фактуриране.